Aktualności

nativita

Na Boże Narodzenie życzę wszystkim moderatorom i członkom Dzieła Biblijnego głębokich, pełnych Łaski  przeżyć w Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa!!!

Nich nasze rodziny, wspólnoty i kręgi starają się ją naśladować!

Wszystkim życzę dużo zdrowia i twórczych pomysłów do kreowania apostolatu biblijnego w parafiach, stowarzyszeniach i rodzinach.

Radujmy się, że Bóg wcielony wciąż do nas przychodzi!!! Tak pod postacią Słowa natchnionego jak i konsekrowanego Chleba i Wina. Gloria excelsis Deo!

ks. Henryk Witczyk
przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Konferencja ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka " Biblia w katechezie" wygłoszona na konferencji metodycznej dla katechetów w Lublinie w dniu 25.08.208 r.

Czytaj

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest wydarzeniem, które zapisuje się głęboko w pamięci i w sercu. Teologia uczy, że z Osobą Jezusa Chrystusa można się spotkać w trójnasób - historycznie (będąc świadkiem Jego życia ziemskiego) mistycznie (czyli podczas modlitwy) i eschatologicznie (na sądzie indywidualnym oraz ostatecznym). Natomiast kroczenie po ziemi, na której On stawiał swoje kroki ponad 2000 lat temu, nazwałbym doświadczeniem "posthistorycznego" spotkania z Bogiem-człowiekiem.

Skoro dzisiaj tak powszechni czci się w Kościele relikwie II stopnia ,czyli uzyskane "per contactum" z przedmiotem lub częścią ciała świętego, to jakże wspaniałą, ogromną relikwią jest pas ziemi rozciągający się od Nazaretu po Jerozolimę! Oczywiście wyobrażenia tych miejsc utworzone w umysłach czytelników Ewangelii nie pokrywają się z aktualnym wyglądem tych miejsc. Zwiedzanie Ziemi Świętej to w głównej mierze nawiedzanie monumentalnych świątyń, które, co ciekawe, są pod wezwaniem poszczególnych scen ewangelicznych, np. kościół rozmnożenia chleba, świątynia "In gali cantu" - piania koguta - uwieczniająca scenę zdrady Piotra. Natomiast ciężko znośne upały pozwalają uzmysłowić sobie, że głoszenie Dobrej Nowiny przez Jezusa i Apostołów było znacznie bardziej wymagające niż mówienie kazań w przyjemnie chłodnych kościołach.

Uświadomiłem sobie także głęboką więź między naszym obrządkiem rzymskim a tym grekokatolickim, dzięki temu, że nad kilkoma najważniejszymi świątyniami (np. Bazyliką Grobu) opiekę roztaczają mnisi grekokatoliccy, nadając tym kościołom niepowtarzalny klimat, który pozwala wiernym idealnie zharmonizować zachwyt estetyczny i kontemplację mistyczną.

kl. Dominik Jemielita
Uczestnik Ogólnoplskiego Konkursu dla Kleryków 2018
Finalista konkursu (II miejsce)

Szanowni Państwo – studenci Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego!

Aby uzyskać zaliczenie kolejnego roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w roku akademickim 2017/2018 należy opracować jeden z proponowanych niżej tematów. W pierwszym rzędzie trzeba w nim uwzględnić treść odpowiednich wykładów. Zalecane jest pogłębienie tematyki poprzez wykorzystanie proponowanych lektur. Należy ich szukać w  bibliotekach Wydziałów Teologii czy Wyższych Seminariów Duchownych, prosząc ewentualnie o pomoc diecezjalnego moderatora Dzieła Biblijnego lub innych biblistów swojej diecezji czy metropolii. Wiele pozycji można nabyć bezpośrednio w podanych wydawnictwach bądź przez allegro.

Prac nie wysyłamy pocztą!!!

Przywozimy je ze sobą na zakończenie roku, które będziemy przeżywać w Toruniu w gmachu WSKSiM w dniach 12-13 października 2018 r. (początek: 12 października, godz.18.00 – zakończenie 13-go o godz. 13.00). Tam wszystkie prace zostaną ocenione, a na ich podstawie wystawione dyplomy zaliczenia roku akademickiego 2017/2018.

                      ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
            rektor Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego


Tematy podane przez poszczególne katedry:

1. Interpretacja działania Boga w historii Izraela w oparciu o 1 Sm 1-12

Plan pracy:
- wyliczenie i charakterystyka rodzajów działania Boga w historii Izraela, obecnych w 1 Sm 1-12, w odniesieniu do jednostek i do społeczności;
- ukazanie znaczenia miejsc, desygnatów, funkcji społecznych i zachowań ludzkich w kontekście podanego tematu;
- analiza problemu w kontekście układu narracji, konstrukcji retorycznych, zastosowanych gatunków literackich i wyróżniających się środków stylistycznych;
- sformułowanie wniosków teologicznych.

Proponowana literatura:
1. Tułodziecki T., „Samuel – prorok : pierwszy sługa. Bożego – Słowa w monarchii Izraela. (1 Sm 1,1–4,1a)” Verbum Vitae 7(2005), 31-52.
2. Münnich M., „Początki monarchii hebrajskiej”, Scripta Biblica et Orientalia 1(2009), 30-46
3. Warzecha J., „Monarchia według 1 Sm 8 – apostazja czy dopust Boży?”, w: S. Hałas, P. Włodyga (red.), „Pan moją mocą i pieśnią”(Ps 118,14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65.rocznice urodzin, Kraków 2006, 239-250.
4. Łach S., Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1973.

2. Wywyższenie węża na pustyni: odpowiedź Boga na bunt Izraela i zapowiedź ofiary Jezusa (Lb 21,4-9)

Proponowana literatura:
1. Lemański J.: Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4). Próba analizy historii jednej tradycji. CT R. 71: 2001 nr 4 s. 5-24.
2. Poniży B.: Opowiadanie o wężu - znaku ocalenia (Lb 21,4-9) w świetle tradycji biblijnych. RBL R. 41: 1988 nr 1 s. 14-25 lub PzST T. 7: 1992 s. 9-31.
3. Górka B.: Typologia wyniesienia węża w Ewangelii Jana (3,14n). Problem lingwistyczny i hermeneutyczny. W: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. Red. Marzena Rycielska, Grażyna Lisowska. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Wydawnictwo Uczelniane 2002 s. 43-53.
4. Adamczewski B.: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał..." - zbawienie dla świata i sąd nad nim w J 3,14-21. StLov 2000 nr 2 s. 1-16, Sum.

3. Dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej?

Proponowana literatura:
1.Martini C. M.: Życie Mojżesza. Życie Jezusa. Paschalne życie chrześcijanina. Tł. [z wł.] Antoni Paciorek. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1995, 222 s. (Duc in Altum - Wypłyń na Głębię, [t.] 14).
2. Stefański J.: Z Mojżeszem na ścieżkach naszego życia. Lublin: Gaudium 2014

4. Znaczenie i rola imion bohaterów w Księdze Sędziów.

Proponowana literatura:
1.  A. Tronina - P. Walewski, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Series Biblica Paulina 7, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009.
2.  P. Bosak, Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków: Wydawnictwo Petrus 2015.

5. Przypowieści Jezusa w tradycji synoptycznej

Plan pracy:
- specyfika gatunku
- tematy teologiczne w przypowieściach
- przypowieści w realizacji planu teologicznego poszczególnych Ewangelii synoptycznych
- wybrane przykłady zastosowania i interpretacji przypowieści Jezusa (na podstawie podanych lektur)

Proponowana literatura:
1. Pikor W., Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury (Kielce: Jedność 2011).
2. Podeszwa P., „Idź i pracuj w mojej winnicy” (Mt 21,28). Praca w przypowieściach synoptycznych, Verbum Vitae 25(2014) 105-126.
3. Muszytowska D. Dramat ojcowskiej miłości (Łk 15,11-32), Verbum Vitae 23(2013) 105-126.
4. Paciorek A., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i Objaśnienie (Częstochowa 2012).

6. Syn Boży, który stał się człowiekiem (por. J 1,14). Główne prawdy o Chrystusie i Kościele w świetle J 1-3.

Plan pracy:
- analiza Prologu wydobywająca prawdy o Logosie – Jednorodzonym Synu Bożym;
- Jan Chrzciciel jako świadek Jezusa – Namaszczonego Duchem Świętym;
- powołanie pierwszych uczniów początkiem nowego Ludu Bożego;
- objawienie Jezusa jako Mesjasza i Boga w Kanie Galilejskiej (symbolika wina;
objawienie Chwały i wiara).

Proponowana literatura:
1. Witczyk Henryk, Kościół Syna Bożego, Kielce 2012.
2. Martini C.M., Kochać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Jana, Kraków 2003.
3.   De La Potterie I., Maryja w tajemnicy Przymierza, (część II i III: Oblubienica na godach mesjańskich; Matka mesjańskiego Ludu Bożego), Częstochowa 2000, s. 173-245. 

Świat Epifanem Słowa